Thông tin bản quyền

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC

Điều 1. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng quyền và sở hữu của hoatrenmay.com cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

2. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của hoatrenmay.com vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Điều 2. Thỏa thuận từ bỏ quyền yêu cầu

Bạn đồng ý để hoatrenmay.com được sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng dịch vụ của hoatrenmay.com một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn – trừ trường hợp có thỏa thuận riêng giữa hoatrenmay.com với thành viên phù hợp với thỏa thuận tại điều 9 và điều 10 tại mục Điều khoản & dịch vụ.

Điều 2.1. Bảo lưu quyền xử lý Nội dung đăng tải

1. Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, bạn có thể chia sẻ Nội dung được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các Nội dung chia sẻ, giao tiếp về tính hợp pháp, cũng như các trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

2. Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Nội dung do người sử dụng đăng tải nên trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lý các Nội dung đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy định pháp luật. Nếu những Nội dung do người sử dụng đăng tải không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc ngay lập tức loại bỏ (xóa) những Nội dung đó đồng thời báo với cơ quan chức năng nếu cần thiết.

3. Chúng tôi có thể từ chối không thực hiện bất cứ hành động hay dịch vụ nào đối với những Nội dung do người sử dụng cung cấp, mà chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trong sự suy xét có hạn, nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho hoatrenmay.com hoặc có thể khiến cho hoatrenmay.com chịu tổn thất.

4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người sử dụng dịch vụ của hoatrenmay.com nào vì đã thực hiện hay không thực hiện biện pháp với những hoạt động không phù hợp như thế.