Hoa Trên Mây Thông báo Tóm Tắt Thời Hạn Truyện Bản Quyền Trên HTM

Tóm Tắt Thời Hạn Truyện Bản Quyền Trên HTM

Team xin gửi đến các bạn độc giả thông tin về thời hạn bản quyền của truyện trên HTM như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1csSUzo6IlHsfmGId4NwyPdtc5ZmKKOoL/edit?usp=drive_link&ouid=105967131893301043617&rtpof=true&sd=true

Mọi người có thể tham khảo để đọc trước các truyện này kẻo hết hạn bản quyền. Tuy nhiên team sẽ cố gắng gia hạn với tác giả để ủng hộ các tác giả mà team cộng tác.

Trả lời